Bento Box Emoji Png

Bento Box Emoji šŸ± is a Ā JapaneseĀ bento, a lunch box divided into portions ofĀ rice, vegetables, andĀ meatĀ or seafood, such asĀ sushiĀ orĀ fried shrimp.

Also Known As

  • šŸ±Ā Lunch Box

Apple Name

šŸ±Ā Bento Box

Bento Box

Bento Box

Bento Box with black outline

Bento Box with black outline

Bento Box with white outline

Bento Box with white outline

Bento Box with white shadow

Bento Box with white shadow

Bento Box with patterns

Bento Box with patterns

Bento Box with black shadow

Bento Box with black shadow

Bento Box with light shadow

Bento Box with light shadow

Bento Box with tricolor of Indian flag

Bento Box with tricolor of Indian flag

Bento Box with inner white line

Bento Box with inner white line

Bento Box with black and white outline

Bento Box with black and white outline

Bento Box with light white outline

Bento Box with light white outline

Bento Box with white outline and shadow

Bento Box with white outline and shadow